ซื้อ “ใจ” ด้วย “ใจ” เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการที่จัดโดย นักศึกษาสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ Change : HR พาองค์กรฝ่าวิกฤต โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับการมองบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพปัญหาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในองค์กรเอง ในช่วงของการเสวนาหัวข้อ “ซื้อใจ…ด้วยใจ” มีการกล่าวถึงองค์กรที่อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การจากองค์กรนั้นมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังถึงการเตรียมความพร้อมและการลงมือดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยเล่าถึงสาระสำคัญที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง องค์กรในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงใน หลากหลายมิติ ซึ่งถึงแม้การวางแผนการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพที่หมายรวมถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ระบบ และขั้นตอนการทำงาน