โจทก์ซื้อทรัพย์สินของจำเลยในการขายทอดตลาดได้หรือไม่? PLAINTIFF PURCHASE DEFENDANT’S ASSETS IN AUCTIONS, OR NOT?  อภิชาติ แจ้งยุบล เมื่อศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ปัญหาที่มีอยู่เสมอคือหาคนมาซื้อทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดเช่นนี้เรียกว่าเข้าสู้ราคา เมื่อไม่มีผู้เข้าสู้ราคาทรัพย์สินนั้นย่อมขายไม่ได้ เจ้าหนี้ดังกล่าวก็ไม่ได้รับชำระหนี้ บางครั้งบางคราวเสียเวลาเพราะเหตุนี้เป็นปี ๆ ปัญหาก็มีว่าตัวเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะเป็นผู้เข้าซื้อทรัพย์สินหรือเข้าสู้ราคาได้หรือไม่ กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาถึงที่สุดได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินมีโฉดครบ 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 หลังของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดโดยวิธีปลอดจำนองเพื่อเอาเงินชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 3