Tag: จริยธรรม

คุณเป็นผู้บริหารที่มีจริยธรรมหรือไม่?

คุณเป็นผู้บริหารที่มีจริยธรรมหรือไม่? นับวันประเด็นปัญหาเรื่องจริยธรรม (Ethics) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) ได้กลายเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในทุกระดับ กล่าวคือ ภาคธุรกิจทั่วโลกก็มีความห่วงใย (ปนไม่ไว้วางใจ) ในระดับของจริยธรรมของ CEO ทั้งหลาย เพราะมีคดีของบริษัทชั้นนำ เช่น Enron WorldCom กรณีของ Martha Stuart ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการบริหาร ส่วนในภาครัฐนั้น ประชาชนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็คอยจับตาดูพฤติกรรมของนักการเมืองที่เป็นผู้นำของประเทศอย่างไม่คลาดสายตาว่าจะมีการกินนอกกินในหรือไม่ นี่พูดถึงในระดับผู้นำขององค์กรระดับโลก และผู้นำระดับประเทศ
Read More

จะทำอย่างไร…… เมื่อต้องตัดสินใจทางจริยธรรม

จะทำอย่างไร…… เมื่อต้องตัดสินใจทางจริยธรรม Business & Society : ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2550 สัปดาห์ที่แล้ว ต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์นี้ มีข่าวครึกโครม ซึ่งทำให้รัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่งถึง 5 คน เหตุผลส่วนหนึ่ง ก็เพราะสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงของการทดสอบความแข็งแกร่งทางจริยธรรมของนักการเมือง ความกดดันที่เกิดขึ้นต่อรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีจึงมีมากกว่าปกติ ผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เพิ่มเติม เพราะมีผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวไปแล้ว ผมเพียงแต่ยกกรณีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่าง ที่จะนำไปสู่การอธิบายว่า เหตุใดการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
Read More

ครู… ผู้วางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม

ครู… ผู้วางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม   วันที่ : 1 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : ปริทัศน์การศึกษาไทย                สังคมไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจสร้างวิกฤติให้แก่สังคมไทยได้ในอนาคต จากรายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่ามีเด็กและเยาวชนกระทำผิดเพิ่มขึ้นจาก 11,045 คดี ในไตรมาสแรกปี 2549 เป็น 11,755
Read More

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย   วันที่ : 14 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน              ทุกวันนี้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักเป็นข่าวอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบ่งบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม และปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติด้วย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง            ควรเร่งให้ความสนใจแก้ไขปัญหานี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินจะเยียวยา
Read More

วิชาว่าด้วยคุณธรรม แบบอย่างสร้างผู้เรียนมีคุณธรรมคู่ความรู้

วิชาว่าด้วยคุณธรรม แบบอย่างสร้างผู้เรียนมีคุณธรรมคู่ความรู้ วันที่ : 4 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ สังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น การสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนและคนในสังคม จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เนื่องจากการแยกแยะเรื่องความถูกผิด ไม่ได้จำกัดกรอบอยู่เพียงข้อกฎหมาย หรือข้อตกลงทางสังคม บางเรื่องอาจถูกต้องในแง่ของกฎหมาย แต่อาจไม่เหมาะสมในแง่คุณธรรมจริยธรรม อาทิ การเล่นหวยบนดิน การทำแท้งเสรี หรือการุณฆาต ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนวิชาคุณธรรม หรือศาสนา น่าจะมีการพัฒนาเนื้อหา ไปสู่ประเด็นใหม่
Read More