ค่าออกแบบ เขาคิดกันอย่างไร  ตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งประเภทการบริการออกแบบสถาปัตยกรรมไว้เป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทจะมีค่าบริการไม่เท่ากัน และจะลดลงเรื่อย ๆ ตามงบประมาณก่อสร้าง โดยแยกออกโดยสังเขปดังนี้ : ประเภทที่ 1 = ตกแต่งภายใน, ครุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 2 = พิพิธภัณฑ์ วัด อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่วิจิตร ประเภทที่