Tag: คุณธรรม

บริหารสถานศึกษา… จุดขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรม

บริหารสถานศึกษา… จุดขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรม วันที่ : 6 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ผลจากโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ซึ่งผมมีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องนี้ มีข้อค้นพบสำคัญในช่วงที่มีการประชุมแบบเน้นกลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์เชิงลึก และเทคนิคเดลฟาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผลนั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มิได้มีเพียงปัจจัยด้านวิธีการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการสอนคุณธรรมจริยธรรม จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีแนวทางดังนี้
Read More

คุณธรรมที่มี 'คุณภาพ'

คุณธรรมที่มี “คุณภาพ” ทุนมนุษย์ : จุมพฏ สายหยุด กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามปกติผมเป็นคนที่ กระอักกระอ่วนกับคำว่า “คุณธรรม” เพราะเห็นว่าใช้กันเกร่อ เพื่อเอาไว้กล่าวหาคนที่ตนเองไม่ชอบหน้า ยิ่งเห็นพวกชอบอ้าง “คุณธรรม” แล้วเวลาทำงานแล้วไม่ได้ความ ไม่ทันโลก ก็ยิ่งรู้สึกว่า เป็นเพียงข้ออ้างของความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งเอาเข้าจริงก็ไม่ได้มีคุณธรรมอะไรมากมายเสียด้วยซ้ำ ผมเชื่อว่า “คุณธรรม” ต้องคู่กับ “คุณภาพ”
Read More

ครู… ผู้วางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม

ครู… ผู้วางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม   วันที่ : 1 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : ปริทัศน์การศึกษาไทย                สังคมไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจสร้างวิกฤติให้แก่สังคมไทยได้ในอนาคต จากรายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่ามีเด็กและเยาวชนกระทำผิดเพิ่มขึ้นจาก 11,045 คดี ในไตรมาสแรกปี 2549 เป็น 11,755
Read More

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย   วันที่ : 14 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน              ทุกวันนี้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักเป็นข่าวอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบ่งบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม และปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติด้วย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง            ควรเร่งให้ความสนใจแก้ไขปัญหานี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินจะเยียวยา
Read More

พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนครบวงจร… เส้นทางที่ต้องก้าวเดิน

พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนครบวงจร… เส้นทางที่ต้องก้าวเดิน   วันที่ : 9 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้               หน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคนที่เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แม้ว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษา แต่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่ผ่านมายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร              เมื่อปี 2549 ผมเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน
Read More

วิชาว่าด้วยคุณธรรม แบบอย่างสร้างผู้เรียนมีคุณธรรมคู่ความรู้

วิชาว่าด้วยคุณธรรม แบบอย่างสร้างผู้เรียนมีคุณธรรมคู่ความรู้ วันที่ : 4 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ สังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น การสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนและคนในสังคม จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เนื่องจากการแยกแยะเรื่องความถูกผิด ไม่ได้จำกัดกรอบอยู่เพียงข้อกฎหมาย หรือข้อตกลงทางสังคม บางเรื่องอาจถูกต้องในแง่ของกฎหมาย แต่อาจไม่เหมาะสมในแง่คุณธรรมจริยธรรม อาทิ การเล่นหวยบนดิน การทำแท้งเสรี หรือการุณฆาต ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนวิชาคุณธรรม หรือศาสนา น่าจะมีการพัฒนาเนื้อหา ไปสู่ประเด็นใหม่
Read More