คอรอตพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ 1 สิงหาคม 2551 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) คณะนักดาราศาสตร์จากยุโรป ได้พบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่นดวงใหม่อีกดวงหนึ่งแล้ว หลักฐานแรกของการมีอยู่ของดาวเคราะห์ดวงนี้พบโดยดาวเทียมคอรอต หลังจากนั้นการสำรวจเพิ่มเติมโดยกล้องอื่นภาคพื้นดินทั่วโลกก็เริ่มขึ้น ทั้งจากกล้องโซฟีขนาด 180 เซนติเมตรในฝรั่งเศส กล้องฮาร์ปขนาด 3.6 เมตรในชิลี กล้องยูเวสที่ติดอยู่บนกล้องขนาด 8.2 เมตรของเครือข่ายวีแอลที กล้อง 1 เมตรในหอดูดาวไวส์ในอิสราเอล กล้อง 1 เมตรของกล้องยูเลอร์ในลาซียา และกล้องแคนาดา-ฝรั่งเศส-ฮาวายขนาด