ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ระยะแรก นักจิตวิทยามุ่งศึกษาความสามารถทางสมอง ต่อมาในปี 1983 Howard Gardlher เป็นผู้เสนอแนวคิดเรื่อง EQ ในหนังสือชื่อ Frames of Mind โดยให้แนวคิดว่า ความสำเร็จของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถทางอารมณ์ของเขาด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำงาน โดยศึกษานักศึกษาในช่วงทศวรรษ 1940 จำนวน 95 คน ติดตามจนถึงวัยกลางคน พบว่านักศึกษาที่ได้คะแนนสอบสูงๆ ไม่ได้ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ำกว่า ทั้งในด้านหน้าที่การงานและความสุขในชีวิตครอบครัว และจากการศึกษาเด็กในรัฐ