ปัจจัยหลักของความสำเร็จของธุรกิจ (หา K.F.S.) วิธีหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจคือ การหาปัจจัยหลักของความสำเร็จของธุรกิจ (Key Factors for Success = K.F.S.) คำว่า K.F.S. นั้นคือ ปัจจัยที่สำคัญและเป็นหลักเพื่อทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการด้วยแล้วจะมีความสำคัญมากขึ้น บทบาทของ K.F.S. ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจนั้น มาจากการทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจทั้งภายในและภายนอก จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์แล้วค้นหาออกมา ต่อไปคือการเปรียบเทียบ K.F.S. กับสภาพปัจจุบันของธุรกิจทำการค้นหาช่องว่างนั้นก็คือ ไอเดียกลยุทธ์ธุรกิจที่เอามาผสมผสานกัน โดยสิ่งที่เอามาผสมผสานกัน เช่น เป้าหมายธุรกิจ