เศรษฐศาสตร์เรื่อง ‘ความรัก’ สุทิพันธุ์ บงสุนันท์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ปกติผู้คนจะเข้าใจว่า “เศรษฐศาสตร์” เป็นเรื่องเงินทอง รายได้ กำไรหรือผลประโยชน์อะไรทำนองนั้น ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไร เพราะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ ที่หล่อหลอมความคิดกันมา ไม่ว่าจะมาจากหลักสูตรการเรียนการสอน ตำรับตำรา และปรากฏการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ล้วนอธิบายด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือทุนนิยมเสียส่วนใหญ่ แนวคิดเสรีนิยมก็ถือว่าเป็นหลักการที่ดี เพราะให้เสรีภาพแก่ปัจเจกชนตัดสินใจประกอบธุรกิจอย่างอิสระ มีกำไรเป็นสิ่งจูงใจให้เข้ามาแข่งขัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดประสิทธิภาพ โดยมีตลาดเป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด