บริษัทเติบโตได้ ด้วยความผูกพันของพนักงาน วันนี้ผมไปบรรยายเรื่องการบริหารการผลิตขั้นต้นที่จังหวัดตรัง ในห้องบรรยายมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน และมีท่านหนึ่งอายุงาน 25 ปี จากการที่ได้ทราบอายุงานของพนักงานท่านนั้น ทำให้ผมนึกขึ้นในใจว่า “ทำไมหนอ เขาจึงทำงานกับบริษัทนี้ตั้ง 25 ปี” และก็นึกย้อนถึงงานวิจัยสมัยเรียน ป.โท เรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) จากการศึกษา และจากประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานที่ผ่านมา พอสรุปได้ว่าความผูกพัน จะมีผลต่ออัตราการลาออก การมาปฎิบัติงาน หรืออัตราการขาด ลา มาสาย