Tag: ความผิดพลาด

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เอาท์ซอร์สเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีผู้กล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากในช่วงเวลาไม่นานนี้ เนื่องจากจะช่วยกิจการให้ได้รับบริการที่เป็นมืออาชีพจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากไม่ต้องแบกรับภาระโสหุ้ยต่างๆไว้เองทั้งหมดครับ อีกทั้งยังทำให้กิจการสามารถนำทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่อย่างจำกัด ไปมุ่งเน้นกับกิจกรรมที่สร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ต่อสินค้าบริการของกิจการอย่างแม้จริงมากกว่า โดยการเอาท์ซอร์สนั้น หากแบ่งประเภทตามลักษณะของสิ่งที่จัดจ้างออกไป ก็มีสองลักษณะ คือ จัดจ้างหรือจัดหากิจกรรมการดำเนินงานบางอย่าง หรือ วัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนบางประเภท จากหน่วยงานภายนอก เช่นกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด หรือ ผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นเพื่อใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย อีกประเภทหนึ่ง คือ การเอาท์ซอร์สงานทั้งแผนกหรือทั้งฝ่าย ออกไปให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งหมดเลย ซึ่งถือเป็นเทรนด์ตอนนี้เหมือนกันครับ เช่น เอาท์ซอร์สงานด้านบุคลากรทั้งหมดออกไปให้หน่วยงานที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้
Read More

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ความผิดพลาดในอดีต…นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต คำว่า “ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ” กับคำว่า “ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจ”นั้น จริงๆ แล้ว สองคำนี้อยู่ใกล้กันมาก ใกล้กันแค่ไหน ผมว่า “เพียงแค่พลิกฝ่ามือเดียว” บทเรียนจากหลายๆ องค์กร ที่เขาเคย ผิดพลาด มาในอดีต มักจะมีเกร็ดเล่าเคล้าประสบการณ์ออกมาเป็นเรื่องที่มีทำนองคล้ายๆ กัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เราอาจจะนำมาเป็นข้อคิดเพื่อการ เรียนลัด (Short Cut) ในการประกอบธุรกิจของเราได้ ที่ผ่านมา องค์กรส่วนใหญ่ที่เคยดำเนินงานผิดพลาด มักจะ…
Read More