ผู้นำกับความสัตย์จริง Leaders and Integrity             “คุณสมบัติสำคัญและจำเป็นยิ่งที่ผู้นำต้องมี คือ ความสัตย์จริง ด้วยว่า หากผู้นำปราศจากซึ่งสัตย์จริงเสียแล้ว ความสำเร็จที่แท้จริงย่อมมิอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับกลุ่ม ก๊วน ในสนามกีฬา ในกองทัพ หรือในรัฐบาล” (Dwight D. Eisenhower)              จากคำพูดของนายดไวท์ ดี. ไอเซนฮาว์น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่