ความฉลาดทางจิตวิญญาณ โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 09:01 น. โดย ธวัชชัย เพ็งพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หนองคาย ปี ค.ศ. 1983 การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ศาสตราจารย์ทางการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้พัฒนาทฤษฎีความฉลาดพหุมิติ (Multiple intelligence) ขึ้น