Tag: ความคิด

ความคิดและจิตใจของคนฉลาด

ความคิดและจิตใจของคนฉลาด” ข้อมูลทางบรรณานุกรม อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข). 2545. ความคิดและจิตใจของคนฉลาด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “สร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะ” ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะเป็น 1 ใน 6 ของหนังสือชุดนี้ซึ่งได้แก่ เล่มที่ 1 “สำรวจแววเด็ก” เล่มที่ 2 “กลยุทธ์สร้างเด็กปัญญาเลิศ” เล่มที่ 3 “ฝึกเด็กให้เป็นนักคิด” เล่มที่ 4
Read More

ความคิดไร้ขีดจำกัด

ความคิดไร้ขีดจำกัด ปฏิวัติความคิดเพื่อพลิกโฉมองค์กรพัฒนาระบบราชการ ความคิดคืออะไร ความคิดเป็นผลจากการทำงานของสมองในการก่อรูป (Formulate) บางสิ่งบางอย่างขึ้นในมโนคติ (mind) ผ่านการทำงานของระบบการรับรู้ทางจิต (cognitive system) โดยในส่วนของความคิดจะทำหน้าที่แยกแยะการกระทำและความรู้สึกผ่านกระบวนการทางความคิดอันจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองสถานการณ์นั้น การคิดเป็นเรื่องที่สำคัญ การคิดไม่เหมือนกัน การคิดแบบจินตนาการ การคิดหวนรำลึกถึง การคิดใช้เหตุผล และการคิดแก้ปัญหา การคิดเกี่ยวข้องกับคนอย่างไร • การคิดเกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ทำให้คนอยากคิด เพื่อความอยู่รอดก็จะเริ่มคิดอะไรออกมา หากไม่มีก็เป็นเรื่องยากที่จะอยู่รอด • ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ กระตุ้นให้คิด คนอยากคิดก็คือไม่อยากยึดติดของเดิม ๆ
Read More

ความคิดไม่เปลี่ยน พฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยน

ความคิดไม่เปลี่ยน พฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยน ผมมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้บริหารหลายๆ ระดับและในลักษณะงานที่แตกต่างกัน เช่น งานการขาย การตลาด การผลิต การบริหาร การเงิน การบัญชี การบุคคล ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของผมคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งต้องใช้ความอดทนและความใจเย็นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงซึ่งผ่านงานมามาก และเคยประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งเปลี่ยนยาก พฤติกรรมบางอย่างเกิดจากการคิดลบ ซึ่งส่งผลต่องาน ส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย พฤติกรรมบางอย่างก็เกิดจากความสำเร็จที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จนเจ้าตัวเชื่อหรือสำคัญผิดว่าพฤติกรรมที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็พอเพียงที่จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ แต่ในโลกปัจจุบันธุรกิจมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ คนเหล่านี้ไม่ได้มีการทบทวนพิจารณา วิธีการที่ตนใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอในระหว่างที่ตนทำงานจนประสบความสำเร็จมาโดยตลอดว่าสำเร็จมาได้ด้วยปัจจัยอะไร ฉะนั้นแม้แต่คิดได้แล้วว่าตนเองจะต้องพัฒนาอย่างไรก็ยังอาจจะพัฒนาความคิดได้ไม่ทันต่อเหตุการณ์เพราะความไม่ชำนาญในการพัฒนาตนเอง
Read More

โรคเบื่องาน…ต้องแก้ที่ความคิด

โรคเบื่องาน…ต้องแก้ที่ความคิด   วันที่ : 16 พฤษภาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์สยามนิวส์                     ท่านเคยมีอาการเช่นนี้หรือไม่                   …ตื่นเช้ามาอย่างหมดแรง หมดอาลัยตายอยาก  ไม่คิดอยากเดินทางไปทำงาน                   …บ่นให้คนรอบข้างฟังเสมอว่า เบื่อ เซ็ง กับงานที่ทำอยู่                   …ทนทำงานให้หมดไปวัน ๆ และเฝ้ารอให้ถึงวันศุกร์เร็ว ๆ เพื่อวันเสาร์อาทิตย์จะได้เที่ยวพักผ่อน                  
Read More

ระดมความคิดเพื่อบริหารงาน

ระดมความคิดเพื่อบริหารงาน   วันที่ : 11 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์                   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความรุนแรง รวดเร็ว และแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา ทำให้ภาวะการทำงานจริงในปัจจุบัน   ต้องเข้าใจถึงสภาพการแข่งขัน และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การทำงานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ                    แนวทางในการบริหารงานที่ทรงประสิทธิภาพ อย่างหนึ่งทีผู้บริหารนำมาใช้ คือ   การทำงานเป็นทีม มีการระดมสมองช่วยคิดงาน                    การทำงานเป็นทีมที่ดีนั้น ผู้นำต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานอภิปราย ถกเถียง ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้เหตุผล ได้แสดงความคิดเห็น แสดงทัศนะ
Read More

ระดมความคิดเพื่อบริหารงาน

ระดมความคิดเพื่อบริหารงาน   วันที่ : 11 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์                   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความรุนแรง รวดเร็ว และแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา ทำให้ภาวะการทำงานจริงในปัจจุบัน   ต้องเข้าใจถึงสภาพการแข่งขัน และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การทำงานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ                    แนวทางในการบริหารงานที่ทรงประสิทธิภาพ อย่างหนึ่งทีผู้บริหารนำมาใช้ คือ   การทำงานเป็นทีม มีการระดมสมองช่วยคิดงาน                    การทำงานเป็นทีมที่ดีนั้น ผู้นำต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานอภิปราย ถกเถียง ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้เหตุผล ได้แสดงความคิดเห็น แสดงทัศนะ
Read More