Tag: ความคาดหวัง

พลังแห่งความคาดหวัง

พลังแห่งความคาดหวัง Business & Society : ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม warapatr@tris.co.th กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ในฐานะผู้บริโภค เวลาที่เราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่ง หรือรถยนต์สักคันหนึ่ง โดยปกติเราก็จะเริ่มด้วยการพิจารณาคุณสมบัติของบ้านหรือรถยนต์ ว่าตรงกับความคาดหวังของเราหรือไม่ แล้วเจรจาต่อรองราคาจนกว่าผู้ขายจะลดราคาให้ในระดับที่พอใจ แล้วเราจึงตัดสินใจซื้อ ถ้าเรามี ความคาดหวัง ว่า บ้านหรือรถยนต์ อาจจะมีราคาสูงขึ้นในเร็วๆ นี้ การตัดสินใจของเรา
Read More

'Leading Company' and 'No Superman' ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง

Leading Company” and “No Superman” ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง คอลัมน์ human corner โดย ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 03 มกราคม 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3650 (2850) เมื่อวันก่อนไปอบรมผู้บริหารด้านการขายของบริษัทแห่งหนึ่ง
Read More

ความคาดหวังที่มีต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ความคาดหวังที่มีต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ Source: iTransport เป้าหมายสำคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์คือ การลดต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายและเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การลดจำนวนสต็อกสินค้า ลดขั้นตอนและเอกสารในการประสานงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเช่น รถ และคลังสินค้า ลดระยะเวลาและความผิดพลาดในกระบวนการผลิตและส่งมอบงาน เป็นต้น และการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้สูงเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น การติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าได้สะดวกขึ้น การปรับเปลี่ยนและความหลากหลายของสินค้าทำได้ดีขึ้น การบริการที่สุภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น การประสานงานผ่านระบบ IT ด้วยรูปแบบข้อมูลที่สอดคล้องกับระบบบัญชีของลูกค้ามากขึ้น เป็นต้น กลยุทธ์สำคัญที่บริษัทต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสนใจมากขึ้นคือการ outsource งานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กรให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาดำเนินการให้
Read More