Tag: ครู

ทักษะภาษาอังกฤษ: ความจำเป็นพื้นฐานในวิชาชีพครู

ทักษะภาษาอังกฤษ: ความจำเป็นพื้นฐานในวิชาชีพครู วันที่ : 16 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์พิษณุโลกทูเดย์ สภาพโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก โดยเชื่อมโยงทั้งด้านการถ่ายเทด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจการค้าที่เปิดเสรีมากขึ้น รวมถึงการคมนาคมขนส่งจากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อกลางในกิจกรรมแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว และการใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
Read More

เคล็ดที่ไม่ลับ สู่การเป็นครูนักวิจัย

เคล็ดที่ไม่ลับ สู่การเป็นครูนักวิจัย วันที่ : 1 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : ปริทัศน์การศึกษาไทย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) กำหนดให้ผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และมาตรา 30 กำหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอน สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน กล่าวโดยสรุป พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความมุ่งหวังให้ครูทำวิจัยควบคู่ไปกับการสอน “การทำวิจัย”
Read More

ครูกับการผลิตผลงานวิชาการ

ครูกับการผลิตผลงานวิชาการ วันที่ : 13 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ บทบาทของครูที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในงานสอน อันจะทำให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนอย่างแท้จริง และส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ดังที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด…ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ
Read More

คิดอย่างไรจึงเอื้อเป็นครูนักเรียนรู้

คิดอย่างไรจึงเอื้อเป็นครูนักเรียนรู้ วันที่ : 1 กรกฎาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : ปริทัศน์การศึกษาไทย ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สภาการศึกษา “ครู” เป็นผู้ที่มีส่วนองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการหัวใจของการจัดเตรียมผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ครูจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ที่มาจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ และการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ทั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการเรียนการสอนของตน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสภาวการณ์ต่าง ๆ และสามารถปรับตัวได้อย่างดี จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเป็น “ครูผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
Read More

คิดอย่างไรจึงเอื้อเป็นครูนักเรียนรู้

คิดอย่างไรจึงเอื้อเป็นครูนักเรียนรู้   วันที่ : 1 กรกฎาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : ปริทัศน์การศึกษาไทย   ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สภาการศึกษา                  “ครู” เป็นผู้ที่มีส่วนองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการหัวใจของการจัดเตรียมผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ครูจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ที่มาจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ และการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ทั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการเรียนการสอนของตน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสภาวการณ์ต่าง ๆ
Read More

อย่างไรจึงเรียกว่าครู “สอนดี”

อย่างไรจึงเรียกว่าครู “สอนดี”   วันที่ : 1 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : ปริทัศน์การศึกษาไทย   ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด              นักเรียนทุกคนย่อมต้องการครูที่ “สอนดี” แต่มีนักเรียนน้อยคนนักที่กล้าออกมาเรียกร้องให้ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นักเรียนหลายคนยอมอดทนกับการสอนของครูที่น่าเบื่อ และหลายครั้งในระหว่างการเรียนการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจเด็กที่เรียนเก่งมากกว่า ทำให้เด็กที่เรียนอ่อนหมดกำลังใจที่จะเรียนในวิชานั้น              ผมได้ข้อคิดเรื่อง
Read More