Tag: คนพิการ

กองทุนสุขภาพ : ประกันสังคมให้สิทธิคนพิการ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรภาพ

กองทุนสุขภาพ : ประกันสังคมให้สิทธิคนพิการ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรภาพ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน สูญเสียอวัยวะ เป็นผู้ทุพพลภาพ สามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และจิตใจ พร้อมฝึกอาชีพ ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี ระยอง และเชียงใหม่ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ที่เปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
Read More

Health Insurance : คนพิการคนไทยอุ่นใจ ขาเทียมไทยเพื่อคนไทย

Health Insurance : คนพิการคนไทยอุ่นใจ ขาเทียมไทยเพื่อคนไทย นับตั้งแต่จดทะเบียนเปิดตัวมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน สามารถทำขาเทียมให้ผู้พิการทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 20,077 คน ในจำนวนขา 23,346 ขาช่วยผู้พิการประหยัดเงินได้ 675,930,000 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้มีความต้องการขาเทียมอย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้พิการสามารถเดินทางมาทำขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมฯใน จ.เชียงใหม่ ที่ใช้เวลาทำขาเทียมแล้วเสร็จภายใน 4-5 ชั่วโมง ผู้พิการสามารถทำขาเทียมภายในวันเดียวได้ขาเทียมกลับไปใช้ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังสามารถทำขาเทียมโรงพยาบาลในตัวเมืองซึ่งมีช่างเพียง 1-3 คน ตลอดจนการออกหน่วยเคลื่อนที่ของมูลนิธิฯ ไปยังท้องถิ่นชนบท
Read More