ความคิดและจิตใจของคนฉลาด” ข้อมูลทางบรรณานุกรม อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข). 2545. ความคิดและจิตใจของคนฉลาด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “สร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะ” ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะเป็น 1 ใน 6 ของหนังสือชุดนี้ซึ่งได้แก่ เล่มที่ 1 “สำรวจแววเด็ก” เล่มที่ 2 “กลยุทธ์สร้างเด็กปัญญาเลิศ” เล่มที่ 3 “ฝึกเด็กให้เป็นนักคิด” เล่มที่ 4