Tag: คนกับกลยุทธ์

จุดเปลี่ยนการบริหาร คนกับกลยุทธ์

จุดเปลี่ยนการบริหาร “คนกับกลยุทธ์” การกำหนดกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนองค์กร ไปจนถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเดินหน้าหรือถอยหลังทุกๆ คนรู้เรื่องนี้ดี การบริหารและพัฒนาคน “ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้” แตกต่างกว่าการบริหารและการพัฒนาคนแบบทั่วๆ ไปที่ทำกันจนกลายเป็นงานประจำไม่ใช่ทุกคนที่รู้และทำเรื่องนี้ ทุกวันนี้ เราจึงเห็นแต่ละองค์กร กำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ ไปในทิศทางใหม่ๆ แต่เรื่องของคน…ยังคงใช้ทักษะเก่าๆ ทัศนคติเดิมๆ ในการปฏิบัติ แล้วจะขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร กลยุทธ์ จึงมักจะเริ่มต้นและจบลงในห้องประชุมของผู้บริหารระดับสูง..ส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับกลางในรูปแบบที่เข้าใจบ้าง งงๆ บ้าง จากส่งพัฒนากลายเป็นสั่งให้ทีมงานนำไปปฏิบัติ….แต่ปราศจากการเตรียมความพร้อมให้กับทีมงาน บางครั้งทีมงานยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่า บริษัทกำลังทำอะไร และตัวเองต้องทำอะไร?!
Read More

จุดเปลี่ยนการบริหาร “คนกับกลยุทธ์”

จุดเปลี่ยนการบริหาร “คนกับกลยุทธ์” การกำหนดกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนองค์กร ไปจนถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเดินหน้าหรือถอยหลังทุกๆ คนรู้เรื่องนี้ดี กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : การบริหารและพัฒนาคน “ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้” แตกต่างกว่าการบริหารและการพัฒนาคนแบบทั่วๆ ไปที่ทำกันจนกลายเป็นงานประจำไม่ใช่ทุกคนที่รู้และทำเรื่องนี้ ทุกวันนี้ เราจึงเห็นแต่ละองค์กร กำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ ไปในทิศทางใหม่ๆ แต่เรื่องของคน…ยังคงใช้ทักษะเก่าๆ ทัศนคติเดิมๆ ในการปฏิบัติ แล้วจะขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร กลยุทธ์ จึงมักจะเริ่มต้นและจบลงในห้องประชุมของผู้บริหารระดับสูง..ส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับกลางในรูปแบบที่เข้าใจบ้าง งงๆ บ้าง จากส่งพัฒนากลายเป็นสั่งให้ทีมงานนำไปปฏิบัติ….แต่ปราศจากการเตรียมความพร้อมให้กับทีมงาน
Read More