คติพจน์แห่งการประพฤติตนในสถานทำงาน คอลัมน์ คลื่นความคิด โดย สารสิน วีระผล มติชนรายวัน วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9830 ฤดูกาลนี้นอกจากจะเป็นห้วงเวลาปรับเปลี่ยน ผ่องถ่ายอำนาจทางการเมืองแล้ว ยังมีความสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าทำงานตามบริษัทห้างร้านต่างๆ ของนิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ “สามก๊ก” ฉบับที่ผู้เขียนเคยนำมาเผยแพร่เป็นตอนๆ ในคอลัมน์นี้ มีตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับเล่าปี่ และโอวาทที่เขาได้ให้กับนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยพาณิชย์ “ตงอู๋” ในพิธีปัจฉิมนิเทศก์ ซึ่งเล่าปี่ได้เน้นประเด็นเกี่ยวกับ