ข่าวสารที่มากับสื่อต่างๆในตัวของพนักงานด้วยกัน การทำงานหรือบริหารงานในฐานะของหัวหน้างานนั้น ความรอบรู้เรื่องการสื่อข้อความหรือการสื่อข่าวสารสำคัญมาก เพราะไม่ว่าเรื่องการสั่งงาน หรือการมอบหมายงาน หรือ การควบคุมงาน ฯลฯ ล้วนต้องอาศัยทักษะในการสื่อข่าวสารทั้งสิ้น บางครั้งการที่เราสั่งลูกน้อง ให้ทำงานแล้วลูกน้องทำผิดไปจากที่สั่งนั้น เกิดจากตัวผู้สั่งเองแท้ๆ ดังคำว่าที่ “ถ้าพูดไปไม่รู้ อย่างขู่เขา ว่าโงเง่างมเงอะเซอะหนักหนา อันตัวเราทำไมไม่โกรธา ว่าพูดจาให้เขาไม่ เข้าใจ” ทักษะการสื่อข่าวสารมีให้พูดถึงได้หลายประเด็น เรามาพูดถึงข่าว สารที่อยู่ในตัวบุคคลโดยอยู่ในรูปของสื่อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1. การแต่งกายของบุคคล การแต่งกายเป็นสื่อที่บอกข่าวสารในตัวบุคคลนั้นได้ค่อน ข้างชัดเจน เราไม่พูดในแง่ของฐานะทางการเงิน