ขายห่อหมกปลาช่อน เงินลงทุน ประมาณ 1,500 บาท • ซื้ออุปกรณ์ เช่น เตา ลังถึง หม้อ ไม้พาย กระจาด • ทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ซื้อวัสดุ ประมาณ 500 บาท อุปกรณ์ เตา ลังถึง หม้อ ไม้พาย กระจาด เครื่องบดน้ำพริก/ครกหิน รายได้ ประมาณ 700