Tag: ขนส่ง

ซื้อรถบรรทุกมาขนส่งเองคุ้มจริงหรือ

ซื้อรถบรรทุกมาขนส่งเองคุ้มจริงหรือ Source: ศิฏฐพร คงศรี ปูนซีเมนต์นครหลวง ในการดำเนินธุรกิจนั้น สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจก็คือ กิจการควรจะต้องซื้อรถบรรทุกไว้สำหรับ ขนส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือจ้างผู้ขนส่งเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยหลักการแล้วเป็นเรื่องง่ายๆ โดยที่ผู้ประกอบ การจะต้องทำการพิจารณาเปรียบเทียบว่าต้นทุนในการดำเนินการขนส่งเอง กับค่าจ้างรถขนส่ง อย่างไหนจะ ถูกกว่ากัน หากอันไหนถูกกว่าก็จะใช้วิธีการนั้น ทั้งนี้ สิ่งที่ยากที่สุดของปัญหานี้ไม่ใช่หลักการข้างต้น แต่เป็นวิธีการคำนวณหาว่าต้นทุนในการดำเนินการขน ส่งเองเป็นเท่าใด เนื่องจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME มักจะคิดว่าต้นทุนในการดำเนินการเองนั้น ประกอบด้วย ค่าตัวรถ (ค่างวดผ่อนส่ง)
Read More

เอสจีเอส (ประเทศไทย) ชูมาตรฐานสากลด้านบริการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่ง

เอสจีเอส (ประเทศไทย) ชูมาตรฐานสากลด้านบริการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่ง Source: กองบรรณาธิการ เอสจีเอส (ประเทศไทย) นำเสนอ 2 มาตรฐานสากล British Retail Consortium Global Standard Storage and Distribution และ IFS LOGISTIC STANDARD ข้อกำหนดด้านคุณภาพบริการและความปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการจัดเก็บ กระจายสินค้า และขนส่ง สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักรจึงได้พัฒนามาตรฐานสากล
Read More

ขนส่งเรือชายฝั่งเกิดยาก

ขนส่งเรือชายฝั่งเกิดยาก Source: ปาหนัน ลิ้ม แนะรัฐส่งเสริมจริงจัง-ชัดเจนขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเกิดยาก เหตุรัฐบาลไม่มีมาตรการสนับสนุนอย่างชัดเจน เอกชนแนะรัฐแก้ให้ตรงจุด ระบุควรเร่งปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค พร้อมตั้งองค์กรกลางเพื่อดูแลขนส่งทางน้ำทั้งระบบ ปัจจุบันการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศมากขึ้น ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้มองเห็นความสำคัญ และเริ่มศึกษาเพื่อหวังปรับรูปแบบการขนส่ง เพื่อหวังลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของรัฐบาล กลับสวนทางกับแนวนโยบายที่ประกาศชัดเจนว่าจะส่งเสริม โดยเฉพาะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เรือชายฝั่ง … เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณจำนวนมากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางถนนที่ได้รับการพัฒนามากกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ในขณะที่การขนส่งที่เป็นการขนส่งครั้งละมากๆ หรือ mass transportation เช่น การขนส่งทางรถไฟ
Read More

บทบาทของรัฐในการสนับสนุน งานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ผ่านรัฐวิสาหกิจต่างๆ

บทบาทของรัฐในการสนับสนุน งานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ผ่านรัฐวิสาหกิจต่างๆ     โดย รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            วันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นเดียวกับ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ที่คนส่วนใหญ่มักเรียกว่า “วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์”            นอกเหนือจากผลของความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมากุมบังเหียนของประเทศ โดยใช้นโยบายประชานิยมเป็นหลัก เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด คือ การให้บริการฟรีในด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ การประปานครหลวง
Read More