เรามาทำความรู้จักกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินกันดีกว่า บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service System – EMSS) นั้นประกอบไปด้วยคนจากหลายหน่วย งาน โดยภาระหน้าที่ คนเหล่านี้อาจไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ ตัวอย่าง เช่น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้บริการโทรศัพท์เพื่อแจ้ง เหตุแก่ศูนย์กู้ชีพ ยามรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สื่อสาร และเจ้า หน้าที่กู้ชีพระดับต่างๆ บุคคลเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ EMSS เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ “ห่วงโซ่แห่งการอยู่รอด” (chain of survival)