Tag: การเรียนรู้

Marketing Strategies in KM(จบ)

Marketing Strategies in KM(จบ) คอลัมน์ human corner โดย ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 7 วันที่ 06 มิถุนายน 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3694 (2894) สัปดาห์ที่แล้วมีการนำเสนอการประยุกต์ กลยุทธ์การตลาดกับการจัดการความรู้ โดยนำเสนอไปแล้ว
Read More

Marketing Strategies in KM(1)

Marketing Strategies in KM(1) คอลัมน์ human corner โดย ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3692 (2892) การจัดการความรู้ หรือ KM
Read More

สิ่งท้าทายในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

สิ่งท้าทายในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดร.เกศรา รักชาติ ketsara_rugchart@yahoo.com เรื่องของ LO เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนทั้งองค์กร ต้องลงมือทำโดยคนค่ะ (People Approach) และวิธีการนั้นต้องใช้วิธีปรับเปลี่ยนคนจากภายในสู่ภายนอก (Inside out Approach) เท่านั้น สมัยอดีตการเปลี่ยนแปลงมักจะมาจากผู้บริหารข้างบน นั่นก็คือผู้บริหารคิด (Think) และ ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ลงมือทำ (Act) แต่ในยุคสมัยปัจจุบันการคิดและการลงมือปฏิบัติจะต้องเกิดขึ้นในทุกๆ ระดับ (All Levels) ดังนั้นการสร้างองค์กรให้เป็น LO จึงจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างวิธีคิดให้เกิดขึ้นในทุกๆ
Read More

อิคุจิโร โนนากะ ผู้บุกเบิก KM เอเซีย

อิคุจิโร โนนากะ ผู้บุกเบิก KM เอเซีย โดย บิสิเนสไทย [20-2-2007] ศาสตราจารย์ อิคุจิโร โนนากะ เป็นชาวญี่ปุ่น ถือเป็นกูรูด้าน KM ชาวเอเชียที่ถือว่าได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับประวัติการทำงานนั้น เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ที่ Haas School of Business, UC Berkeley และที่ Hitotsubashi University in Tokyo
Read More

KM ปัญญาติดอาวุธ

KM ปัญญาติดอาวุธ โดย บิสิเนสไทย [20-2-2007] “ความรู้”คืออาวุธคำพูดนี้ยังใช้ได้ตลอดกาล ยิ่งในยุคธุรกิจที่แข่งขันกันรุนแรงแบบนี้ด้วยแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถประยุกต์มาเป็นกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการแข่งขันได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป !! ทุกคนมีความรู้คู่ตัวกันอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถนำความรู้นั้นมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ นั่นหมายถึงไม่มีกระบวนการถ่ายทอดที่ดี รวมถึงไม่มีการจัดการกับระบบความคิดนั้นๆ ดังนั้นการจัดการความรู้เพื่อให้คนได้เข้าถึงและใช้ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กำลังเป็นที่สนใจในแทบทุกองค์กร และถือว่าเป็นแนวโน้มใหม่ที่พูดกันมากยิ่งขึ้นทุกวันในองค์กรประเทศไทย KM ก้าวสู่ยุคที่ 4 KM (knowledge management) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นการบริหารจัดการความรู้ กำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้น และวิวัฒนาการของ KM นั้น ที่ผ่านมาการจัดการความรู้แบ่งออกเป็น
Read More

องค์กรการเรียนรู้ – 2

องค์กรการเรียนรู้ – 2 การบริหารจัดการโดย Grid ประสิทธิภาพของคนเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและความเจริญเติบโตขององค์กร ทัศนคติในการรวมพลังภายในองค์กร และวิญญาณแห่งการแข่งขันกับคู่แข่งภายนอก เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ ยังคงอยู่ในแนวหน้าของธุรกิจของอุตสาหกรรมนั้น ๆ สิ่งสำคัญในการทำให้ประสิทธิผลของคนในองค์กรยังคงมีประสิทธิภาพ ก็อยู่ที่การจัดการกับทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรนั้น ๆ นั่นก็คือทรัพยากรบุคคลนั่นเอง ในการประกอบธุรกิจนั้น กลยุทธ์ในแนวคิดและเทคนิคในการวิเคราะห์วัดผล ควบคุมและการพัฒนาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นผลให้การใช้ทรัพยากรต่ำกว่าที่พึ่งจะได้เป็นอย่างมาก การจัดการกับทรัพยากรด้านการเงินและวัตถุดิบ แสดงให้เห็นถึงผลในทางลบในเรื่องดังกล่าว ถ้าทรัพยากรบุคคลยังใช้ได้ไม่เต็มที่ เราก็จะไม่ได้เปรียบอะไรเลย ถึงแม้จะมีทรัพยากรอื่น ๆ ที่ดีกว่าก็ตาม ถ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์ของคนที่ดีต่อกัน
Read More

องค์กรการเรียนรู้ – 1

องค์กรการเรียนรู้ – 1 ความเป็นมา องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นฐานในการ ก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กรได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน โดยสามารถจะประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการบริหารรูปแบบอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาองค์กรให้เพียบพร้อมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Organization) รวมถึงให้บรรลุผลสำเร็จในระบบการบริหารเชิง คุณภาพรวม (Total Quality Management) ตลอดทั่วทั้งองค์กร การพัฒนาองค์กรเรียนรู้นี้เป็นการเน้นความสำคัญไปที่ความเป็นผู้นำ (Leadership) ความคิดความเข้าใจในเชิงระบบ (Systems Thinking) และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team
Read More

สะกิด..วันละนิด คิดให้ซึ้ง…ถึง KM

สะกิด..วันละนิด คิดให้ซึ้ง…ถึง KM ( จารีย์ บันสิทธิ์ คัดลอกเพื่อบอกต่อ โดยมีแหล่งที่มาจาก ผู้จัดการรายสัปดาห์27 มกราคม ปัญญาปฏิบัติ : ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) (โดย Dipl.-Ing. Bawdin Wijarn bawdinw@ais.co.th) “องค์ความรู้ที่มีขององค์การจะถูกจัดเก็บไว้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ เอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อทางอีเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เทป
Read More

“องค์กรแห่งการเรียนรู้” ( Learning Organization : LO)

“องค์กรแห่งการเรียนรู้” ( Learning Organization : LO) “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์สำคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง(Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning
Read More

การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล

การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล “การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล” เพื่อสร้างความได้เปรียบและความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้ การที่องค์กรจะสามารถบรรลุผลที่เป็นเลิศได้ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้ขององค์กรและพนักงาน การเรียนรู้ขององค์กรรวมความถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแนวทางที่ใช้อยู่ และการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่ช่วยนำไปสู่เป้าประสงค์และ/หรือแนวทางใหม่ ๆที่สำคัญคือ การเรียนรู้จะต้องถูกปลูกฝังลงไปในการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้จะต้อง 1. เป็นเรื่องปกติของงานประจำวัน 2. มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 3. ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรง (Root Cause) 4. มุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วทั้งองค์กร 5. เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และสามารถทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ที่มาของการเรียนรู้ในองค์กรนั้นมาจากความคิดพนักงาน การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลจากลูกค้า
Read More