ข้อควรพิจารณาในการลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยในการออกแบบอาคาร จาก หนังสือ ARCH&IDEA เรียบเรียงจาก เอกสารเผยแพร่ในงานแถลงข่าว Entech 97 โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อัคคีภัย เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามเราสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความ รุนแรงลงได้ ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พิจารณาและให้ความสำคัญของผลจากภัยนี้ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น คอลัมน์ Building Material ฉบับนี้ขอเสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและการใช้งาน ให้มีความเสี่ยง ต่ออัคคีภัยต่ำ และในกรณีเกิดไฟไหม้แล้ว มีผลเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด ตามทฤษฎีแล้ว