Tag: การสื่อสาร

การสื่อสาร : ลาวเปิดมือถือ 4G ข่ายที่ 2 แซงเพื่อนบ้านไม่เห็นฝุ่น

การสื่อสาร : ลาวเปิดมือถือ 4G ข่ายที่ 2 แซงเพื่อนบ้านไม่เห็นฝุ่น รัฐวิสาหกิจลาวเทเลคอม (ลาวโทรคม) ได้เปิดให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย และอินเทอร์เน็ตไวไฟเทคโนโลยี LTE ซึ่งทำให้ประเทศคอมมิวนิสต์เล็กๆ แห่งนี้เป็นเพียงประเทศที่ 2 ในอาเซียน ถัดจากสิงคโปร์ที่เปิดใช้ระบบสื่อสารไร้สายยุคที่ 4 ด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐาน GSM ทำให้เชื่อมต่อเข้ากับเวิลด์ไวด์เว็บเร็วขึ้นประมาณ 5 เท่าตัว เป็นการเปิดให้บริการระบบ 4G ครั้งแรกภายใต้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Long Term
Read More

การสื่อสารของหัวหน้างานในองค์กร

การสื่อสารของหัวหน้างานในองค์กร หากจะตอบคำถามว่าหน้าที่โดยส่วนใหญ่ของหัวหน้างานในแต่ละวันคือการทำอะไร ก็จะตอบให้ง่ายที่สุดว่าคือการสื่อสาร เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่ต้องใช้ในการทำหน้าที่ทุกอย่างของหัวหน้างาน :ซึ่งหากใครมีความมั่นใจในตัวเองว่าไม่ชอบสื่อสารกับคนอื่น ชอบทำงานคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ก็เป็นการแน่นอนว่าบุคคลคนนั้นไม่เหมาะที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้างาน การสื่อสารนั้นคนโดยทั่วไปจะนึกถึงแต่การสื่อด้วยคำพูด แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนเรามีการสื่อสารในองค์กรด้วยกันหลายรูปแบบคือ 1) การสื่อสารด้วยคำพูด เป็นวิธีการหลักที่เราคุ้นเคย แต่ประเด็นที่สำคัญคือการพูดนั้น เรามักจะพูดได้มาตั้งแต่อายุประมาณ 2 ขวบ แต่บางคนก็อาจจะพูดไม่เป็น หมายความว่าพูดแล้วคนอื่นไม่เข้าใจ พูดแล้วทำให้คนอื่นไม่อยากเข้าไกล้ พูดแล้ววงแตก หรือพูดแล้วเกิดศัตรู นั่นคือการพูดได้แต่พูดไม่เป็น ซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นสิ่งที่คนที่เป็นหัวหน้างานต้องระวัง 2) การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของจดหมาย บันทึก
Read More

การพูดเพื่อการสื่อสาร

การพูดเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันการพูดเป็นทักษะหลักในการสื่อสาร การพูดใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจและความต้องการ การรู้จักใช้ทักษะในการพูดให้ถูกต้อง ทั้งการออกเสียงและการเตรียมการพูดนั้น จะทำให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดไมตรีที่ดีต่อกัน ความสำคัญของการพูด การพูดเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน ผู้ที่ได้รับการทักทายจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ในการพูดทักทายกันนั้น สามารถเปิดประเด็นใหม่ของการสนทนาได้ การพูดจึงมีกฎเกณฑ์และผู้พูดต้องฝึกพูด นักพูดที่ดีต้องแสวงหาความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง รวมทั้งสังเกตการพูดจากผู้พูดที่มีชื่อเสียง เพื่อพัฒนาการพูดของตน การพูดจะมีประสิทธิภาพเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ๑. ผู้ส่งสาร (ผู้พูด) พูดได้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของตน ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ๒. มีความรู้ในเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี ๓.
Read More

การสื่อสารโดยการพูดในกลุ่มและที่สาธารณะ

การสื่อสารโดยการพูดในกลุ่มและที่สาธารณะ การสื่อสารโดยการพูดในกลุ่มและที่สาธารณะทำได้หลายวิธี เช่น พูดหรืออ่านจากต้นฉบับที่เขียนได้ พูดตามที่ท่องจำมาพูดอย่างฉับพลัน พูดจากความเข้าใจตามที่ได้เตรียมไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ โอกาส สถานการณ์ ความจำเป็นและความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล การพูดโดยอ่านจากต้นฉบับมักจะเป็นโอกาสที่มีความสำคัญมากเป็นพิเศษ เช่น o การกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี o การปราศัยของบุคคลสำคัญในโอกาสต่าง ๆ o การแถลงข้อเท็จจริง o การประกาศเรื่องราวที่สำคัญๆ ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูง ต้องระมัดระวัง จะพูดให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ได้เพราะจะมีผู้นำไปอ้างอิงยึดถือต่อไป ต้องใช้วิธีพูดจากต้นฉบับที่เตรียมไว้ ถ้าโอกาสอื่น ๆ ที่ไม่เป็นพิธีการและไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขไม่ควรพูดจากต้นฉบับ
Read More

การสื่อสารจะช่วยลดความขัดแย้งได้จริงหรือ?

การสื่อสารจะช่วยลดความขัดแย้งได้จริงหรือ? มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ดูเหมือนว่าในปัจจุบัน ประเด็นของความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทั่วๆ ไปนะครับ ทั้งในระดับชาติ ระดับองค์กร หรือระดับบุคคล และเมื่อเราพูดถึง สาเหตุของความขัดแย้งทีไร เราก็มักจะโทษปัญหา ในเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาด หรือไม่ดีที่นำไปสู่ความขัดแย้ง และเมื่อเรามองว่า การสื่อสารเป็นปัญหาสำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งแล้ว เราก็มักจะพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งโดยพยายามที่จะสื่อสารให้มากขึ้น แต่ถ้าท่านผู้อ่านดูดีๆ
Read More

“แผนการสื่อสาร…ปัจจัยความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง”

“แผนการสื่อสาร…ปัจจัยความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง” ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ p_arporn11@yahoo.com                องค์การที่ต้องการความอยู่รอด ต้องการสร้างกำไรรายได้ ต้องการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ต้องการความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และต้องการความเป็นเลิศหรือได้รับรางวัลองค์การดีเด่น (The Best Employer) นั้น องค์การเหล่านั้นจึงหลีกหนีไม่ได้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกระแสหรือเทรนที่จะพูดถึงในยุคนี้รวมถึงในอนาคตด้วย การเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่เทคโนโลยีเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์เปลี่ยน กระบวนการเปลี่ยน และในที่สุดบุคลากรในองค์การย่อมต้องเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน                การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น จุดมุ่งหมายคือเพื่อการอยู่รอดในสังคมที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่พบว่าคนเรามักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น เหตุเพราะกลัวการสูญเสียอำนาจ กลัวว่าจะเข้ากับขั้นตอนหรือระบบงานที่เปลี่ยนนั้นไม่ได้ กลัวเงินเดือนหรือผลตอบแทนจะลดลง กลัวว่าความสามารถของตนเองจะไม่ถึง
Read More