Tag: การสอน

อเมริกา…ปรับวิธีการสอนในโรงเรียน

อเมริกาปรับวิธีการสอนในโรงเรียน วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของโลก กลับมีการวิจารณ์ว่า สภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ใช้วิธีสอนด้วยเอกสาร และให้ผู้เรียนทำการบ้านส่ง โดยกรอกคำตอบในเอกสาร การเรียนลักษณะดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเพราะไม่ได้เป็นการพัฒนานิสัยรักการอ่านให้ผู้เรียน ทั้งยังทำให้ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะการคิด การจินตนาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ยังเกิดคำถามอีกว่า “อะไรที่โรงเรียนไม่ได้สอน?” คำถามนี้มีขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว อเล็กซ์ โมลนาร์ (Alex Molnar)
Read More

อย่างไรจึงเรียกว่าครู “สอนดี”

อย่างไรจึงเรียกว่าครู “สอนดี”   วันที่ : 1 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : ปริทัศน์การศึกษาไทย   ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด              นักเรียนทุกคนย่อมต้องการครูที่ “สอนดี” แต่มีนักเรียนน้อยคนนักที่กล้าออกมาเรียกร้องให้ครูผู้สอนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นักเรียนหลายคนยอมอดทนกับการสอนของครูที่น่าเบื่อ และหลายครั้งในระหว่างการเรียนการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจเด็กที่เรียนเก่งมากกว่า ทำให้เด็กที่เรียนอ่อนหมดกำลังใจที่จะเรียนในวิชานั้น              ผมได้ข้อคิดเรื่อง
Read More