อุปสรรคของการสร้างเสริมความฉลาด อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวเด็กเองนั้น พอจะสรุปได้เป็น 2 เรื่องใหญ่ ดังนี้ 1. ความวิตกกังวล เด็กที่มีความวิตกกังวลอยู่ในจิตใจ จะไม่สามารถพัฒนาสมองไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะสมองต้องการความคิดที่เป็นอิสระ ถ้ามีปัญหาที่ทำให้เด็กกังวล และไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ความวิตกกังวลจะเป็นเหมือนม่านที่คลุมความคิดอิสระเอาไว้ พ่อแม่จึงต้องเข้าใจปัญหาที่ทำให้ลูกวิตกกังวล และพยายามชี้ให้ลูกเห็นถึงวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น แต่การที่พ่อแม่จะรู้ถึงปัญหาของลูกได้นั้น จะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมของลูก จนจับปัญหาได้ อาจใช้วิธีพูดคุยก็ได้ เมื่อรู้ปัญหาแล้ว จึงช่วยกันแก้ไขด้วยการฝึกเด็กให้ลดความเครียดลง เช่น อาจใช้วิธีจินตนาการเข้าช่วย ให้เด็กมองเห็นว่าปัญหาไม่ใหญ่โตอะไร หรือฝึกหัดเด็กให้เผชิญกับปัญหาที่อ่อน ๆ ก่อน การแก้ปัญหาต้องใช้วิธีการให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาแต่โดยหลักการคือ