การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2547 ผมเชื่อว่า โจทย์สำคัญประการหนึ่ง ที่อยู่ในใจของผู้บริหารจำนวนมาก ก็คือ ทำอย่างไร ถึงจะทำให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้สึกว่า เป็นเจ้าของคนหนึ่ง ขององค์กร ทั้งนี้เนื่องจาก ถ้าเราสามารถทำให้บุคลากร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของคนหนึ่ง