‘การสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษา’ ในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะบริษัทที่ตั้งมานานแล้วและบริษัทญี่ปุ่น การรับสมัครงานมักจะเปิดรับนักศึกษาที่จบมาใหม่ เพราะผู้ที่จบใหม่ยังไม่มีระบบความเชื่ออะไรในการทำงาน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาบุคคลากรและการถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้คนหนุ่มสาวไฟแรงมาช่วยพัฒนาบริษัท สำหรับแนวทางการสรรหาผู้สมัครงานจากสถาบันการศึกษาหรือบางบริษัทอาจเรียกว่า Campus หรือ Scouting มีขั้นตอนดังนี้ 1. สำรวจความต้องการรับพนักงานจากแต่ละหน่วยงานหรือพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยดูจากแผนธุรกิจในปีถัดไป เพื่อระบุออกมาเป็นจำนวนพนักงานที่ต้องการรับเพิ่มเติม รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่นอายุ เพศ สาขาการศึกษา ผลการศึกษา ที่พัก เป็นต้น 2. สรุปเป็นแผนการสรรหาประจำปี ทั้งนี้ควรทำให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคมของปี เพราะจะได้มีเวลาในการติดต่อสถาบันการศึกษาก่อนที่จะสิ้นสุดปีการศึกษา 3. คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่จะเข้าไปเปิดรับสมัครพนักงาน