การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขอุบัติเหตุ การหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุที่ดีที่สุดคงไม่พ้นการวางแผนป้องกันเหตุต่างๆไว้ล่วงหน้า โดยการพยายามประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุร้ายทั้งหมดไว้ กำหนดให้เห็นสาเหตุของการเกิดเหตุร้ายเหล่านั้น จากนั้นก็ลงมือทำการกำจัดสาเหตุของเหตุร้ายเหล่านั้น เมื่อทำเช่นนี้ได้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงไปอย่างมหาศาล แต่การจะได้มาซึ่งเหตุร้ายที่เป็นไปได้ทั้งหมด พร้อมทั้งสาเหตุ รวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีการกำจัดและป้องกันเหตุนั้นดูจะเป็นเรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรงอยู่ไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นความจำเป็นและชาญฉลาดกว่าที่จะตั้งหน้ารอคอยปัญหาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตลอด ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการแก้ไขอุบัติเหตุจึงถือเป็นสิ่งที่องค์กรควรจะต้องมีและทดลองฝึกฝน ทยอยใช้กับงานหรือกระบวนการทั้งหลายขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานหรือกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงและมีความรุนแรงของอุบัติเหตุ เพื่อกันเหตุร้ายอันพึงจะเกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์สภาพอันตราย สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกันได้แก่ 1. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JOB SAFETY ANALYSIS, JSA) และ 2. แผนภูมิต้นไม้ (FAULT TREE ANALYSIS