การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในแผนธุรกิจ ในแผนธุรกิจทุกแผนธุรกิจ จะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการทำ Segmentation ที่ให้บริษัท หรือ ธุรกิจมองเห็นภาพของตลาดที่เข้าไปแข่งขัน ในการทำ Segmentation ในแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการดังนี้ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระบุความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้นๆ และแสดงให้เห็นว่า สินค้า และบริการสามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ในขั้นแรกของการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้น ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดอย่างชัดเจนว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดที่ธุรกิจของตนเองสามารถให้บริการ หรือ ตอบสนองได้ดีที่สุด และชัดเจนที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการบางคน เพียงแต่กำหนดสั้นๆ ว่า