Tag: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทกลอนสอนใจ-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตอนที่ 2)

บทกลอนสอนใจ-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตอนที่ 2) หัวหน้างาน…..มักคิดว่า…..งาน HR เป็นงานฝาก….ที่ต้องทำ….จำต้องยอม มิใช่งาน…หน้าที่หลัก….ที่สำคัญ นำสู่ฝัน….เป้าหมายหลัก…ของหน่วยงาน แท้จริงแล้ว…งาน HR…คืองานหลัก ใครบ้างรู้….ข้อเท็จจริง….สิ่งเหล่านี้ ช่วยชี้ทาง…ส่องสว่าง….แด่หัวหน้า ให้เข้าใจ…ว่า HR…คืองานตน *********************************** PMS…เป็นเครื่องมือ…สานความรัก พึงประจักษ์…เริ่มต้นจาก…การวางแผน เป้าหมายงาน…..ที่วัดได้….ต้องแจกแจง ด้วยการแปลง…ความคาดหวัง…แค่ทีมงาน ระหว่างปี…ต้องรวบรวม….เก็บข้อมูล เพื่อชี้บอก…ลูกน้องเรา…..ให้รบรู้ ความเป็นจริง…..ที่เกิดขึ้น… ต้องนำสู่ การปรับปรุง….การพัฒนา… สู่ฝันเอย *********************************** Core Competency….คือสายเลือด…ของพนักงาน
Read More

บทกลอนสอนใจ- ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทกลอนสอนใจ- ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Competency Competency ….. ต้องฝึกฝน มิใช่ทำ ….. แล้วเห็นผลในทันที Competency … เครื่องมือนี้เป็นสิ่งดี แต่ต้องมี… การใช้ต่อ…. อย่างจริงจัง ************************************** Competency…..นี้……..ดีอย่างไร มีใครเล่าช่วยคลาย… หายสงสัย เท่าที่รู้…..มันคือยารักษาใจ ใจคนเราย่อมต้องการ….การพัฒนา จุดเริ่มต้นการพัฒนา คือ “เกณฑ์วัด” เพราะเกณฑ์นี้….เป็น “ความหวัง” ของหัวหน้า ที่ต้องการให้ทีมงาน
Read More

Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย… คุณวิยะดา วรธนานันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิทยุกระจายเสียง ปี 2550) เมื่อกล่าวถึงทรัพยากรเรามักคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่น ป่าไม้ แร่ธาตุแหล่งน้ำ สิ่งเหล่านี้เรามองเห็นได้ชัดเจนว่ามีค่า เกิดประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงคนมักจะมองไม่เห็นว่าเป็นทรัพยากรหรือ อาจจะมองเห็นคุณค่าน้อยลงไป ความจริงแล้วคนคือศักยภาพสูงสุดและเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของโลกมีพลวัตรสูง ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในความจำเป็นที่จะ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมคนเพื่อให้พร้อมในความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลักสำคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์คือจะต้องให้ความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ การฝึกอบรมความรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย
Read More