Tag: การพัฒนา

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน "ไม่ต้องการการพัฒนา"

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน “ไม่ต้องการการพัฒนา” โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มติชนรายวัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 1.คนกลุ่มหนึ่งที่คัดค้านโครงการพัฒนาใหม่ๆ ของภาครัฐอยู่เสมอ มักจะถูกมองว่าไม่รักความก้าวหน้า ไม่รักดี และไม่ต้องการการพัฒนา 2.แต่การที่คนกลุ่มนี้ปฏิเสธข้อเสนอการพัฒนาของภาครัฐ ก็อาจจะมีเหตุผลที่น่ารับฟัง และต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะคิดเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น การรับฟังและเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายที่มองต่างมุม ก็น่าจะรับฟัง เหตุใดเขาจึงไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการของหน่วยราชการ? ไม่ยอมรับการตัดสินใจของรัฐบาล? ออกมาประท้วงหน่วยงานระหว่างที่ให้กู้ยืมเช่นธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ฯลฯ
Read More

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน ‘ไม่ต้องการการพัฒนา’

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน “ไม่ต้องการการพัฒนา” โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มติชนรายวัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 1.คนกลุ่มหนึ่งที่คัดค้านโครงการพัฒนาใหม่ๆ ของภาครัฐอยู่เสมอ มักจะถูกมองว่าไม่รักความก้าวหน้า ไม่รักดี และไม่ต้องการการพัฒนา 2.แต่การที่คนกลุ่มนี้ปฏิเสธข้อเสนอการพัฒนาของภาครัฐ ก็อาจจะมีเหตุผลที่น่ารับฟัง และต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะคิดเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น การรับฟังและเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายที่มองต่างมุม ก็น่าจะรับฟัง เหตุใดเขาจึงไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการของหน่วยราชการ? ไม่ยอมรับการตัดสินใจของรัฐบาล? ออกมาประท้วงหน่วยงานระหว่างที่ให้กู้ยืมเช่นธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ฯลฯ
Read More

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซรามิก

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซรามิก   อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเซรามิก ประกอบกับมีภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเซรามิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และวิธีการจัดการที่ดีที่สุด (Best Practice) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมเซรามิกมีศักยภาพที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อลดต้นทุนและลดระยะเวลาในโซ่อุปทานได้ โดยมีแนวทางที่สำคัญ ได้แก่ (1) ลดเวลาและความสูญเปล่าในโซ่อุปทาน (2)
Read More