การบริหารความเสี่ยงให้อยู่หมัด ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก และความไม่นิ่งทางการเมือง ทำให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วน นอกเหนือจากประเด็นการปรับลดอัตราการผลิต การปรับยอดขายการเติบโต ปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญติดตามมาคือ การปรับลดอัตราการจ้างแรงงานในกลุ่มบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ พิษจากภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และความไม่มั่นคงทางการเมือง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรซึ่งยากจะควบคุมได้ โดยเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็น “ความเสี่ยง” หรือ risk ที่บรรดาองค์กรจะต้องบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ความเสี่ยงถูกนิยามให้มีความหมายแตกต่างกันไป โดยภาพรวมแล้วจะหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือความไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่พึงประสงค์ หรือโอกาสที่บางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น เป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่อันตรายหรือคุกคาม ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการต่างๆ ลักษณะของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น