การบริหารความปลอดภัยในชีวิต : มิติใหม่ของการบริหารบุคลากร “ความปลอดภัยคือ หัวใจของการบริหารบุคลากร” เมื่อพูดถึงคำว่า “ความปลอดภัย” ผมไม่อยากให้นึกถึงเพียงความปลอดจากอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงานเท่านั้น แต่อยากให้นึกถึงความปลอดภัยในทุกด้านๆมิติของชีวิตบุคลากร ทั้งความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยนอกงาน ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยของจิตใจ เพราะตราบใดก็ตามที่บุคลากรของเรายังมีความปลอดภัยทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และทรัพย์สินแล้ว ความเสี่ยงเรื่องความไม่ปลอดภัยขององค์กรในด้านต่างๆย่อมมีน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ หลายองค์กรประสบความสำเร็จในการรณรงค์เรื่อง การลดอุบัติเหตุจากการทำงานจนได้รับรางวัลมากมาย แต่อย่าลืมนะครับว่าความเสี่ยงขององค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียว ถ้าพนักงานทุกคนมีความปลอดภัยด้านร่างกาย แต่…ถ้าสภาพจิตใจ บรรยากาศในการทำงานร่วมกัน หรือสภาพของครอบครัวของบุคลากรของเรายังไม่ปลอดภัย ผมเชื่อว่าความเสี่ยงเรื่องความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆขององค์กรยังมีอยู่มาก อาจจะเสี่ยงต่อประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเพราะจิตใจมาทำงานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์