การบริหารคนบนพื้นฐานของความเชื่อ (Management by Belief) การบริหารคนในองค์กรต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมักจะเริ่มต้นจากงานเป็นตัวตั้ง เช่น การบริหารตามวัตถุประสงค์ หรือที่เรียกกันจนติดปากในสมัยหนึ่งว่า MBO (Management by Objective) หรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังยึดเอาเป้าหมายของการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของ Balanced Scorecard หรือ Key Performance Indicator ก็ตาม เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า นักวิชาการ ที่ปรึกษา และกลุ่มคนในระดับบริหารขององค์กรต่างๆ มีความเชื่อว่า การนำเอาเป้าหมายของงานมาเป็นตัวตั้ง จะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการทำงานของคนได้