การนำองค์กรฝ่าฟันวิกฤต ตำแหน่ง CEO (Chief Executive Officer) หรือที่แปลเป็นไทยก็คือ “ผู้บริหารสูงสุด” เป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้ และมีปฏิภาณพร้อมๆ กับประสบการณ์เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคนอื่น เป็นผู้มีความสามารถในการแก้ไขวิกฤต และสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรในทุกๆมิติ คุณสมบัติของผู้นำองค์กรข้างต้นยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เมื่อโลกได้ตกเข้าสู่ยุคของความไม่แน่นอน มีความง่อนแง่น ยิ่งกว่าสมัยใดๆ ไหนจะต้องผวาเรื่องการก่อการร้าย ความวิตกเรื่องเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน การเมือง ซึ่งกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ดูเหมือนจะเป็น “ช่วงขาขึ้น”