การได้รับการยอมรับกับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เนื้อหาในสัปดาห์นี้คงจะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่อง Fair Process ซึ่งผมนำมาจากแนวคิดในเรื่องของ Blue Ocean Strategy นะครับ สรุปโดยง่ายๆ ก็คือ ปัญหาหนึ่งที่ทำให้องค์กรไม่สามารถนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างได้ผลเกิดขึ้น เนื่องจากกระบวนการในการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่ทำให้บุคลากรในองค์กรไม่เกิดความไว้ใจ เชื่อถือ หรือ ยอมที่จะทุ่มเททุ่มใจทำตามกลยุทธ์