การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์เงินเฟ้อสูง ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้สูงที่ อัตราเงินเฟ้ออาจจะไม่เป็นไปตามกรอบเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เอาไว้ การใช้มาตรการหรือนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการแทรกแซงราคาจะเป็นภาระงบประมาณในอนาคต แม้ฐานะของงบประมาณ จะยังสามารถทำขาดดุลเพิ่มเพื่อดูแลเศรษฐกิจได้ก็ตาม แต่ควรใช้งบขาดดุลเพื่อการลงทุน มากกว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อแทรกแซงราคา เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะที่นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ก็ควรจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การทำงาน รวมทั้งลดต้นทุน เพื่อรักษากำไรของกิจการไม่ให้ลดต่ำมากเกินไป สิ่งที่ภาคเอกชนต้องเตรียมรับสถานการณ์เงินเฟ้อสูง ต้นทุนแพง คือ การปฏิรูปภายในองค์กร เริ่มต้นจาก จุดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดการรั่วไหลได้จำนวนมาก คือ