เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานที่มีประสิทธิผล โดยทั่วไปในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรามักจะให้ความสนใจต่องานเทคนิคการบริหารงานบุคคล ที่เป็นกิจกรรมหลัก ๆ เช่น การสรรหาคน การดำเนินการด้านค่าจ้างเงินเดือน การจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง การออกแบบระบบประเมินผลงาน การบริหารผลงานและจัดทำตัวชี้วัด การวางแผนพัฒนาสายอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องระยะยาว รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงาน ฯลฯ แต่การบริหารทรัพยากรบุคคลยังมีอีกกระบวนการที่เป็นการสร้างสรรค์ความสุข เพิ่มพูนบรรยากาศในการทำงาน คือ “การจัดกิจกรรมพนักงาน” แต่คนทั่วไปมักจะมองว่ากระบวนการนี้เป็นเพียงกิจกรรมสังสรรค์เพื่อความสนุกสนาน ชั่วครั้งชั่วคราว จึงอาจจะไม่ให้ความสำคัญในการดำเนินการ แต่อย่างไรก็ดี “กิจกรรมพนักงาน” เหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ถึงแม้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่เป็นแกนหลักของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ก็ทำให้บรรยากาศองค์กร