การจัดการโซ่อุปทานในจีน: กรณีบริษัทมัตสึชิตะ Source: ผศ.ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา มัตสึชิตะ เป็นบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมชั้นนำของญี่ปุ่น ที่มีการจัดการโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางธุรกิจที่สำคัญในเวทีโลก รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้ตลาดมีความทันสมัยและมีการแข่งขันกันมากกว่าที่เคย ตัวอย่างดูได้จาก บริษัทมัตสึชิตะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากต้องต่อสู้กับคู่แข่งสัญชาติจีนที่มี่ราคาต่ำกว่า จากยอดขายที่มีแนวโน้มลดลงและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมัตสึชิตะ ตระหนักดีว่าความสำเร็จในระยะยาวขึ้นอยู่กับการจัดการโซ่อุปทาน มัตสึชิตะ เป็นบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมที่มีแบรนด์เนมที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่โดดเด่น มีสาขาในประเทศต่างๆ กว่า 45 ประเทศ และมีหน่วยปฏิบัติการมากกว่า 230 แห่ง