ผู้ที่จะอยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นผู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัตน์ กฎระเบียบ ปัญหาด้านความปลอดภัย และเหตุผลอื่นๆ ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ กล่าวคือ สภาพธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น มีผู้เล่นรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด มีการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการเกิดขึ้นแทบทุกวัน ในขณะที่กฎระเบียบต่างๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจบ่อยครั้งมากขึ้น และการดำเนินการจะต้องมีความโปร่งใสในสายตาของหน่วยงานที่กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เศรษฐกิจทั่วโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) มากกว่าในอดีต และการจัดการข้อมูลก็กลายเป็นภารกิจหลักขององค์กร องค์กรต่างๆ จำเป็นที่จะต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วขึ้น และในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมทางด้านไอทีและซอฟต์แวร์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง องค์กรต่างๆ ต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับการเข้าถึงข้อมูลอย่างฉับไวความต้องการในเรื่องการดำเนินการอย่างรวดเร็ว