องค์ประกอบของการจัดการประสิทธิภาพในองค์กร วันที่ :17 มิถุนายน 2552 การจัดการประสิทธภาพของการทำงานภายในองค์กร ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านการสื่อสารเพียงอย่างเดียว หัวหน้า และพนักงาน ต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องทำ ตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังนี้ สิ่งที่เป็นการจัดการประสิทธิภาพ – พนักงานจะต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กรตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์ใช้ – หัวหน้าต้องมอบหมายงาน ให้พนักงาน อย่างมีความสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด – หัวหน้า และพนักงานต้องรู้ว่า กลวิธีแบบใด ที่จะช่วยให้งานออกมาดี และจับต้องได้ อย่างเป็นรูปธรรม