การจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด คำแนะนำการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด บริษัทจำกัดอาจเลิกกันได้หลายกรณี ดังต่อไปนี้ 1. เลิกโดยผลของกฎหมาย – กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น – ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น – ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว – บริษัทล้มละลาย – นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน (ถอนทะเบียนร้าง) 2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น – ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท 3. เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ – ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท