การควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ การควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือพิจารณาได้ ดังนี้ 1. มีการทำบัญชีคุมสินค้าแบบต่อเนื่องสำหรับสินค้าทุกชนิด (ลงรายการทุกครั้งที่มีการรับจ่าย) 1.1 วัตถุดิบ 1.2 งานระหว่างทำ 1.3 สินค้าสำเร็จรูป 1.4 อะไหล่/วัสดุคงเหลือ 2. การซื้อทุกชนิด ได้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการตรวจ ตรวจรับสินค้า แยกจากแผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้า และแผนกบัญชี 3. ได้มีการออกใบรับสินค้า ซึ่งมีหมายเลขพิมพ์เรียงลำดับไว้โดยมีสำเนาส่งไปที่ต่างๆดังนี้ 3.1 แผนกคลังสินค้า