การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หลักฐานประกอบการขอออกใบแทน 1. กรณีโฉนดที่ดินชำรุด ถ้ามีหลักฐานตรวจสอบได้ คือ มีตำแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือชื่อและตราประจำ ตำแหน่ง ของเจ้าพนักงานที่ดินตามลักษณะของแบบโฉนดที่ดิน 2. กรณีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ชำรุด การตรวจสอบหลักฐานให้อนุโลมตามข้อ 1 กรณีตามข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องมีหลักฐานประกอบ คือ – โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ชำรุด – บัตรประจำตัวผู้ขอ – ทะเบียนบ้าน