Tag: การขอออกโฉนดที่ดิน

การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย

การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย หลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน – บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) – แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) – ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน – ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ หรือตราจอง – หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก.,น.ส.3 ข) หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข 3) – ใบไต่สวนหรือใบนำ
Read More

การขอออกโฉนดที่ดิน

การขอออกโฉนดที่ดิน ที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้ มีดังนี้ 1. เป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว 2. ต้องไม่เป็นที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง 3. ต้องไม่เป็นที่เขา ที่ภูเขา หรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินที่ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ 4. ต้องเป็นที่ดินที่ได้มีระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินแล้ว หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงประกอบขอออกโฉนดที่ดิน มีดังนี้ 1. บัตรประจำตัว 2. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 3. ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน
Read More