การขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 หรือ น.ส.3ก) ที่ดินที่จะขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ มีดังนี้ 1. เป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว 2. ต้องไม่เป็นที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง 3. ต้องไม่เป็นที่เขา ที่ภูเขา หรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินที่ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงประกอบการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีดังนี้ 1. บัตรประจำตัว 2. แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 3. ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน